ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 354 183 537 48 9 57 402 192 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 270 144 414 270 144 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 182 34 216 182 34 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 61 76 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 49 87 38 49 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 84 39 123 48 9 57 132 48 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 7 47 40 7 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 26 38 12 26 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 9 19 10 9 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 14 2 16 8 2 10 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 354 183 537 48 9 57 402 192 594