ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 841 111 952 46 2 48 42 2 44 929 115 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 5 35 30 5 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 5 27 22 5 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 397 34 431 22 22 42 2 44 461 36 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 226 15 241 22 22 42 2 44 290 17 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 13 82 69 13 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 6 108 102 6 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 216 38 254 24 2 26 240 40 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 216 38 254 24 2 26 240 40 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 198 34 232 198 34 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 16 42 26 16 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 172 18 190 172 18 190
รวมทั้งหมด 841 111 952 46 2 48 42 2 44 929 115 1,044