ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 138 864 1,002 2 2 138 866 1,004
บริหารธุรกิจ 82 327 409 2 2 82 329 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 38 78 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 196 215 19 196 215
บธ.บ.การจัดการ 7 48 55 2 2 7 50 57
บธ.บ.การตลาด 15 45 60 15 45 60
บัญชี 19 385 404 19 385 404
บช.บ.การบัญชี 19 385 404 19 385 404
ศิลปศาสตร์ 37 152 189 37 152 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 15 20 5 15 20
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 43 47 4 43 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 94 122 28 94 122
รวมทั้งหมด 138 864 1,002 2 2 138 866 1,004