ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,059 418 2,477 1 1 39 3 42 2,099 421 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 308 49 357 15 2 17 323 51 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 29 162 133 29 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 16 59 15 2 17 58 18 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 4 136 132 4 136
วิศวกรรมเครื่องกล 422 14 436 422 14 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 87 2 89 87 2 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 252 12 264 252 12 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 653 153 806 24 1 25 677 154 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 12 40 28 12 40
ปวส.ไฟฟ้า 82 20 102 82 20 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 14 60 46 14 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 245 44 289 24 1 25 269 45 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 161 46 207 161 46 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 8 29 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 9 79 70 9 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 362 129 491 362 129 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 106 38 144 106 38 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 91 347 256 91 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 314 73 387 1 1 315 73 388
ปวส.ช่างโลหะ 65 3 68 65 3 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 62 6 68 62 6 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 187 64 251 1 1 188 64 252
รวมทั้งหมด 2,059 418 2,477 1 1 39 3 42 2,099 421 2,520