ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 127 20 147 127 20 147
วิศวกรรมเครื่องกล 68 12 80 68 12 80
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 12 34 22 12 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 8 67 59 8 67
ปวส.ไฟฟ้า 20 1 21 20 1 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 7 45 38 7 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 127 20 147 127 20 147