ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 267 35 302 267 35 302
วิศวกรรมเครื่องกล 138 5 143 138 5 143
ปวส.ช่างยนต์ 62 2 64 62 2 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 3 79 76 3 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 15 83 68 15 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 15 83 68 15 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 61 15 76 61 15 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 15 76 61 15 76
รวมทั้งหมด 267 35 302 267 35 302