ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 840 714 1,554 23 13 36 863 727 1,590
การออกแบบ 224 238 462 23 13 36 247 251 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 80 71 151 23 13 36 103 84 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 91 133 42 91 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 98 70 168 98 70 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 6 10 4 6 10
เทคโนโลยีศิลป์ 134 114 248 134 114 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 88 82 170 88 82 170
ทล.บ.เซรามิก 46 32 78 46 32 78
ศิลปกรรม 213 105 318 213 105 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 213 105 318 213 105 318
สถาปัตยกรรม 269 257 526 269 257 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 1 6 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 77 116 193 77 116 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 187 140 327 187 140 327
รวมทั้งหมด 840 714 1,554 23 13 36 863 727 1,590