ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 335 183 518 48 9 57 383 192 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 270 144 414 270 144 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 182 34 216 182 34 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 61 76 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 49 87 38 49 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 65 39 104 48 9 57 113 48 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 7 47 40 7 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 26 38 12 26 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 9 19 10 9 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 14 2 16 8 2 10 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 335 183 518 48 9 57 383 192 575