ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 123 788 911 1 1 20 20 123 809 932
บริหารธุรกิจ 86 420 506 12 12 86 432 518
ปวส.การจัดการ 3 33 36 3 33 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 22 40 18 22 40
ปวส.การตลาด 6 35 41 6 35 41
บธ.บ.การจัดการ 18 76 94 18 76 94
บธ.บ.การตลาด 9 27 36 9 27 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 31 226 257 12 12 31 238 269
บัญชี 27 291 318 1 1 8 8 27 300 327
บช.บ.การบัญชี 27 291 318 1 1 8 8 27 300 327
ศิลปศาสตร์ 10 77 87 10 77 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 50 56 6 50 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 27 31 4 27 31
รวมทั้งหมด 123 788 911 1 1 20 20 123 809 932