ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 183 228 411 5 6 11 188 234 422
พืชศาสตร์ 35 18 53 1 5 6 36 23 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 13 3 16 13 3 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 13 30 17 13 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 2 5 1 5 6 4 7 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 95 76 171 95 76 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 16 33 17 16 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 60 138 78 60 138
สัตวศาสตร์และประมง 26 29 55 26 29 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 21 34 13 21 34
วท.บ.ประมง 12 8 20 12 8 20
อุตสาหกรรมเกษตร 27 105 132 4 1 5 31 106 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 80 99 19 80 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 17 19 2 17 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 4 10 4 1 5 10 5 15
รวมทั้งหมด 183 228 411 5 6 11 188 234 422