ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 240 27 267 2 2 242 27 269
วิศวกรรมเครื่องกล 37 13 50 37 13 50
ปวส.ช่างยนต์ 22 22 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 13 28 15 13 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 145 6 151 145 6 151
ปวส.ไฟฟ้า 23 1 24 23 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 122 5 127 122 5 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 58 8 66 2 2 60 8 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 3 19 16 3 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 41 5 46 41 5 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 240 27 267 2 2 242 27 269