ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 62 89 151 62 89 151
วิทยาศาสตร์ 41 24 65 41 24 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 24 65 41 24 65
อุตสาหกรรมเกษตร 21 65 86 21 65 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 32 40 8 32 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 33 46 13 33 46
รวมทั้งหมด 62 89 151 62 89 151