ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,059 418 2,477 1 1 39 3 42 2,099 421 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 554 18 572 554 18 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 87 2 89 87 2 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 252 12 264 252 12 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 4 136 132 4 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 786 182 968 24 1 25 810 183 993
ปวส.ไฟฟ้า 82 20 102 82 20 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 12 40 28 12 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 14 60 46 14 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 161 46 207 161 46 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 245 44 289 24 1 25 269 45 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 8 29 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 9 79 70 9 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 29 162 133 29 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 362 129 491 362 129 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 106 38 144 106 38 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 91 347 256 91 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 357 89 446 1 1 15 2 17 373 91 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 62 6 68 62 6 68
ปวส.ช่างโลหะ 65 3 68 65 3 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 187 64 251 1 1 188 64 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 16 59 15 2 17 58 18 76
รวมทั้งหมด 2,059 418 2,477 1 1 39 3 42 2,099 421 2,520