ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 220 115 335 220 115 335
พืชศาสตร์ 62 35 97 62 35 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 34 96 62 34 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 51 29 80 51 29 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 47 29 76 47 29 76
วิทยาศาสตร์ 65 15 80 65 15 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 65 15 80 65 15 80
สัตวศาสตร์และประมง 31 10 41 31 10 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 8 34 26 8 34
อุตสาหกรรมเกษตร 11 26 37 11 26 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 22 33 11 22 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 220 115 335 220 115 335