ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 267 35 302 267 35 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 205 33 238 205 33 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 15 83 68 15 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 15 76 61 15 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 3 79 76 3 79
วิศวกรรมเครื่องกล 62 2 64 62 2 64
ปวส.ช่างยนต์ 62 2 64 62 2 64
รวมทั้งหมด 267 35 302 267 35 302