ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 130 369 499 130 369 499
บริหารธุรกิจ 93 191 284 93 191 284
บธ.บ.การจัดการ 17 32 49 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 17 50 67 17 50 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 12 43 31 12 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 97 125 28 97 125
บัญชี 37 178 215 37 178 215
บช.บ.การบัญชี 37 178 215 37 178 215
รวมทั้งหมด 130 369 499 130 369 499