ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 812 110 922 46 2 48 40 2 42 898 114 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 5 35 30 5 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 5 27 22 5 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 386 34 420 22 22 40 2 42 448 36 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 220 15 235 22 22 40 2 42 282 17 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 64 13 77 64 13 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 6 108 102 6 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 209 37 246 24 2 26 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 209 37 246 24 2 26 233 39 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 187 34 221 187 34 221
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 161 18 179 161 18 179
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 16 42 26 16 42
รวมทั้งหมด 812 110 922 46 2 48 40 2 42 898 114 1,012