ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 836 969 2 2 133 838 971
บริหารธุรกิจ 79 311 390 2 2 79 313 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 47 54 2 2 7 49 56
บธ.บ.การตลาด 14 45 59 14 45 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 38 78 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 181 198 17 181 198
บัญชี 19 377 396 19 377 396
บช.บ.การบัญชี 19 377 396 19 377 396
ศิลปศาสตร์ 35 148 183 35 148 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 42 46 4 42 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 91 117 26 91 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 15 20 5 15 20
รวมทั้งหมด 133 836 969 2 2 133 838 971