ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 88 147 59 88 147
วิทยาศาสตร์ 38 23 61 38 23 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 38 23 61 38 23 61
อุตสาหกรรมเกษตร 21 65 86 21 65 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 32 40 8 32 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 33 46 13 33 46
รวมทั้งหมด 59 88 147 59 88 147