ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,981 406 2,387 1 1 39 3 42 2,021 409 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 300 48 348 15 2 17 315 50 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 16 59 15 2 17 58 18 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 131 3 134 131 3 134
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 126 29 155 126 29 155
วิศวกรรมเครื่องกล 406 14 420 406 14 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 83 2 85 83 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 249 12 261 249 12 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 633 149 782 24 1 25 657 150 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 11 36 25 11 36
ปวส.ไฟฟ้า 80 20 100 80 20 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 45 14 59 45 14 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 8 29 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 68 8 76 68 8 76
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 42 281 24 1 25 263 43 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 155 46 201 155 46 201
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 326 123 449 326 123 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 86 36 122 86 36 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 87 327 240 87 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 316 72 388 1 1 317 72 389
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 60 6 66 60 6 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 194 64 258 1 1 195 64 259
รวมทั้งหมด 1,981 406 2,387 1 1 39 3 42 2,021 409 2,430