ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,981 406 2,387 1 1 39 3 42 2,021 409 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 300 48 348 15 2 17 315 50 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 126 29 155 126 29 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 16 59 15 2 17 58 18 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 131 3 134 131 3 134
วิศวกรรมเครื่องกล 406 14 420 406 14 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 83 2 85 83 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 249 12 261 249 12 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 633 149 782 24 1 25 657 150 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 11 36 25 11 36
ปวส.ไฟฟ้า 80 20 100 80 20 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 45 14 59 45 14 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 42 281 24 1 25 263 43 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 155 46 201 155 46 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 8 29 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 68 8 76 68 8 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 326 123 449 326 123 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 86 36 122 86 36 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 87 327 240 87 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 316 72 388 1 1 317 72 389
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 60 6 66 60 6 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 194 64 258 1 1 195 64 259
รวมทั้งหมด 1,981 406 2,387 1 1 39 3 42 2,021 409 2,430