ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 111 431 542 111 431 542
บริหารธุรกิจ 72 190 262 72 190 262
บธ.บ.การจัดการ 14 68 82 14 68 82
บธ.บ.การตลาด 9 21 30 9 21 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20 10 30 20 10 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 91 120 29 91 120
บัญชี 23 208 231 23 208 231
บช.บ.การบัญชี 23 208 231 23 208 231
ศิลปศาสตร์ 16 33 49 16 33 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 33 49 16 33 49
รวมทั้งหมด 111 431 542 111 431 542