ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 117 26 143 117 26 143
วิศวกรรมเครื่องกล 66 19 85 66 19 85
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 19 47 28 19 47
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 7 58 51 7 58
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 7 44 37 7 44
รวมทั้งหมด 117 26 143 117 26 143