ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 77 205 282 1 12 13 78 217 295
บริหารธุรกิจ 66 190 256 1 12 13 67 202 269
ปวส.การจัดการ 2 28 30 2 28 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 8 15 7 8 15
บธ.บ.การจัดการ 17 23 40 17 23 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 56 67 11 56 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 29 75 104 1 12 13 30 87 117
ศิลปศาสตร์ 11 15 26 11 15 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 15 26 11 15 26
รวมทั้งหมด 77 205 282 1 12 13 78 217 295