ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 361 217 578 1 1 362 217 579
พืชศาสตร์ 49 38 87 49 38 87
ปวส.พืชศาสตร์ 21 9 30 21 9 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 28 29 57 28 29 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 95 80 175 95 80 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 93 80 173 93 80 173
วิทยาศาสตร์ 28 11 39 28 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 11 39 28 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 77 50 127 77 50 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 12 34 22 12 34
ปวส.ประมง 13 6 19 13 6 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 31 62 31 31 62
วท.บ.ประมง 11 1 12 11 1 12
อุตสาหกรรมเกษตร 112 38 150 1 1 113 38 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 32 32 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 34 49 15 34 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 64 2 66 64 2 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 361 217 578 1 1 362 217 579