ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 252 35 287 252 35 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 198 33 231 198 33 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 15 80 65 15 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 15 75 60 15 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 3 76 73 3 76
วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 54 2 56
ปวส.ช่างยนต์ 54 2 56 54 2 56
รวมทั้งหมด 252 35 287 252 35 287