ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 252 35 287 252 35 287
วิศวกรรมเครื่องกล 127 5 132 127 5 132
ปวส.ช่างยนต์ 54 2 56 54 2 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 3 76 73 3 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 15 80 65 15 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 15 80 65 15 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 15 75 60 15 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 15 75 60 15 75
รวมทั้งหมด 252 35 287 252 35 287