ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 912 1,978 2,890 178 376 554 222 433 655 1,312 2,787 4,099
บริหารธุรกิจ 751 1,125 1,876 149 204 353 184 341 525 1,084 1,670 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 126 192 66 126 192
บธ.บ.การจัดการ 58 109 167 19 47 66 2 27 29 79 183 262
บธ.บ.การตลาด 69 96 165 45 67 112 30 58 88 144 221 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 92 122 22 60 82 52 152 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 181 66 247 63 30 93 13 3 16 257 99 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 185 527 712 95 202 297 280 729 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 162 109 271 39 25 64 201 134 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 26 31 5 26 31
บัญชี 85 544 629 19 124 143 3 32 35 107 700 807
บช.บ.การบัญชี 85 544 629 19 124 143 3 32 35 107 700 807
ศิลปศาสตร์ 76 309 385 10 48 58 35 60 95 121 417 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 121 144 5 29 34 28 150 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 86 115 5 19 24 22 45 67 56 150 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 24 102 126 13 15 28 37 117 154
รวมทั้งหมด 912 1,978 2,890 178 376 554 222 433 655 1,312 2,787 4,099