ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,645 522 3,167 312 39 351 68 10 78 3,025 571 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 350 130 480 350 130 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 55 138 83 55 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 98 32 130 98 32 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 18 86 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 25 126 101 25 126
วิศวกรรมเครื่องกล 548 75 623 94 2 96 1 1 643 77 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 84 29 113 84 29 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 306 8 314 87 1 88 393 9 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 102 37 139 102 37 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 3 1 4 1 1 9 2 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 852 105 957 121 9 130 32 3 35 1,005 117 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 63 3 66 63 3 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 9 53 44 9 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 365 52 417 27 27 23 1 24 415 53 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 242 24 266 67 8 75 309 32 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 1 10 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 3 67 13 13 77 3 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 12 82 70 12 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 2 6 5 5 9 2 11 18 4 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 284 97 381 50 9 59 334 106 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 64 114 50 64 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 33 267 50 9 59 284 42 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 611 115 726 47 19 66 35 7 42 693 141 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35 7 42 35 7 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 345 87 432 28 12 40 373 99 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 218 28 246 19 7 26 237 35 272
รวมทั้งหมด 2,645 522 3,167 312 39 351 68 10 78 3,025 571 3,596