ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 343 181 524 45 9 54 388 190 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 266 144 410 266 144 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 181 34 215 181 34 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 61 76 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 49 86 37 49 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 77 37 114 45 9 54 122 46 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 7 45 38 7 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 11 26 37 11 26 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 9 17 8 9 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 13 2 15 7 2 9 20 4 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 343 181 524 45 9 54 388 190 578