ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 170 220 390 5 6 11 175 226 401
พืชศาสตร์ 28 18 46 1 5 6 29 23 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 26 13 13 26
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 3 14 11 3 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 4 1 5 6 3 7 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 91 74 165 91 74 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 14 31 17 14 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 74 60 134 74 60 134
สัตวศาสตร์และประมง 26 29 55 26 29 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 12 8 20 12 8 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 21 34 13 21 34
อุตสาหกรรมเกษตร 25 99 124 4 1 5 29 100 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 17 18 1 17 18
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 76 94 18 76 94
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 3 9 4 1 5 10 4 14
รวมทั้งหมด 170 220 390 5 6 11 175 226 401