ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 227 26 253 2 2 229 26 255
วิศวกรรมเครื่องกล 33 12 45 33 12 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 12 27 15 12 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 142 6 148 142 6 148
ปวส.ไฟฟ้า 22 1 23 22 1 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 120 5 125 120 5 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 8 60 2 2 54 8 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 15 3 18 15 3 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 5 42 37 5 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 227 26 253 2 2 229 26 255