ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 397 529 132 397 529
บริหารธุรกิจ 94 179 273 94 179 273
บธ.บ.การจัดการ 8 17 25 8 17 25
บธ.บ.การตลาด 5 16 21 5 16 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 29 12 41 29 12 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 47 133 180 47 133 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 1 6 5 1 6
บัญชี 38 218 256 38 218 256
บช.บ.การบัญชี 38 218 256 38 218 256
รวมทั้งหมด 132 397 529 132 397 529