ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 38 20 58 38 20 58
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 38 20 58 38 20 58
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 38 20 58 38 20 58
รวมทั้งหมด 38 20 58 38 20 58