ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 135 871 1,006 135 871 1,006
บริหารธุรกิจ 77 335 412 77 335 412
บธ.บ.การจัดการ 6 29 35 6 29 35
บธ.บ.การตลาด 10 25 35 10 25 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 34 65 31 34 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 247 277 30 247 277
บัญชี 22 390 412 22 390 412
บช.บ.การบัญชี 22 390 412 22 390 412
ศิลปศาสตร์ 36 146 182 36 146 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 23 25 2 23 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 95 123 28 95 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 28 34 6 28 34
รวมทั้งหมด 135 871 1,006 135 871 1,006