ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 101 410 511 101 410 511
บริหารธุรกิจ 64 178 242 64 178 242
บธ.บ.การจัดการ 7 31 38 7 31 38
บธ.บ.การตลาด 7 7 14 7 7 14
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 3 14 11 3 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 39 137 176 39 137 176
บัญชี 23 190 213 23 190 213
บช.บ.การบัญชี 23 190 213 23 190 213
ศิลปศาสตร์ 14 42 56 14 42 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 42 56 14 42 56
รวมทั้งหมด 101 410 511 101 410 511