ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 369 197 566 1 1 370 197 567
พืชศาสตร์ 34 22 56 34 22 56
ปวส.พืชศาสตร์ 21 11 32 21 11 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 11 24 13 11 24
เรียนรวม 126 90 216 126 90 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 126 90 216 126 90 216
วิทยาศาสตร์ 35 11 46 35 11 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 11 46 35 11 46
สัตวศาสตร์และประมง 70 40 110 70 40 110
ปวส.ประมง 14 9 23 14 9 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 30 15 45 30 15 45
วท.บ.ประมง 8 1 9 8 1 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 18 15 33 18 15 33
อุตสาหกรรมเกษตร 104 34 138 1 1 105 34 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 30 45 15 30 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 55 2 57 55 2 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 369 197 566 1 1 370 197 567