ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 316 52 368 316 52 368
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 253 46 299 253 46 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 22 112 90 22 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 18 86 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 6 101 95 6 101
วิศวกรรมเครื่องกล 63 6 69 63 6 69
ปวส.ช่างยนต์ 63 6 69 63 6 69
รวมทั้งหมด 316 52 368 316 52 368