ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 883 2,017 2,900 100 190 290 273 529 802 1,256 2,736 3,992
บริหารธุรกิจ 725 1,171 1,896 84 111 195 226 412 638 1,035 1,694 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 130 201 71 130 201
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 283 723 1,006 149 302 451 432 1,025 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 142 97 239 31 16 47 173 113 286
บธ.บ.การจัดการ 31 86 117 10 40 50 2 2 41 128 169
บธ.บ.การตลาด 43 44 87 26 35 61 30 61 91 99 140 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 14 48 62 5 19 24 19 67 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 141 43 184 43 17 60 12 3 15 196 63 259
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 28 32 4 28 32
บัญชี 81 508 589 14 72 86 2 26 28 97 606 703
บช.บ.การบัญชี 81 508 589 14 72 86 2 26 28 97 606 703
เรียนรวม 1 7 8 1 7 8
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 1 7 8 1 7 8
ศิลปศาสตร์ 76 331 407 2 7 9 45 91 136 123 429 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 60 73 1 3 4 14 63 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 101 130 1 4 5 35 77 112 65 182 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 34 170 204 10 14 24 44 184 228
รวมทั้งหมด 883 2,017 2,900 100 190 290 273 529 802 1,256 2,736 3,992