ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,955 608 3,563 163 21 184 43 3 46 3,161 632 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 634 90 724 56 1 57 5 5 695 91 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 87 38 125 87 38 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 175 38 213 175 38 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 299 13 312 55 1 56 354 14 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 1 1 5 5 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,154 183 1,337 46 4 50 37 3 40 1,237 190 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 69 4 73 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 5 48 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 268 31 299 32 4 36 300 35 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 462 64 526 9 9 23 1 24 494 65 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 5 5 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 15 141 126 15 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 35 139 104 35 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 66 25 91 66 25 91
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 3 7 14 2 16 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 379 173 552 32 3 35 411 176 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 56 126 70 56 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 71 121 50 71 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 259 46 305 32 3 35 291 49 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 788 162 950 29 13 42 1 1 818 175 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 1 32 31 1 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 238 31 269 12 1 13 250 32 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 413 98 511 17 12 29 430 110 540
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 32 138 106 32 138
รวมทั้งหมด 2,955 608 3,563 163 21 184 43 3 46 3,161 632 3,793