ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 844 735 1,579 9 3 12 853 738 1,591
การออกแบบ 230 236 466 9 3 12 239 239 478
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 41 85 126 41 85 126
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 85 77 162 9 3 12 94 80 174
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 102 71 173 102 71 173
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 3 5 2 3 5
เทคโนโลยีศิลป์ 125 103 228 125 103 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 86 72 158 86 72 158
ทล.บ.เซรามิก 39 31 70 39 31 70
ศิลปกรรม 202 119 321 202 119 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 202 119 321 202 119 321
สถาปัตยกรรม 287 277 564 287 277 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 1 5 4 1 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 77 120 197 77 120 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 206 156 362 206 156 362
รวมทั้งหมด 844 735 1,579 9 3 12 853 738 1,591