ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 314 35 349 314 35 349
วิศวกรรมเครื่องกล 47 13 60 47 13 60
ปวส.ช่างยนต์ 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 13 43 30 13 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 191 8 199 191 8 199
ปวส.ไฟฟ้า 13 1 14 13 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 178 7 185 178 7 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 14 90 76 14 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 2 11 9 2 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 12 79 67 12 79
รวมทั้งหมด 314 35 349 314 35 349