ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 833 961 128 833 961
บริหารธุรกิจ 70 307 377 70 307 377
บธ.บ.การจัดการ 6 26 32 6 26 32
บธ.บ.การตลาด 10 23 33 10 23 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 18 42 24 18 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 240 270 30 240 270
บัญชี 23 385 408 23 385 408
บช.บ.การบัญชี 23 385 408 23 385 408
ศิลปศาสตร์ 35 141 176 35 141 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 22 23 1 22 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 91 119 28 91 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 28 34 6 28 34
รวมทั้งหมด 128 833 961 128 833 961