ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,977 421 2,398 1 1 56 3 59 2,034 424 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 312 48 360 15 2 17 327 50 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 30 171 141 30 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 14 66 15 2 17 67 16 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 4 123 119 4 123
วิศวกรรมเครื่องกล 384 16 400 384 16 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 82 2 84 82 2 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 226 14 240 226 14 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 637 161 798 41 1 42 678 162 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 8 32 24 8 32
ปวส.ไฟฟ้า 72 12 84 72 12 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 40 13 53 40 13 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 225 54 279 41 1 42 266 55 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 176 61 237 176 61 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 94 13 107 94 13 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 332 113 445 332 113 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 95 29 124 95 29 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 84 321 237 84 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 312 83 395 1 1 313 83 396
ปวส.ช่างโลหะ 47 2 49 47 2 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 61 15 76 61 15 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 204 66 270 1 1 205 66 271
รวมทั้งหมด 1,977 421 2,398 1 1 56 3 59 2,034 424 2,458