ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 96 379 475 96 379 475
บริหารธุรกิจ 61 172 233 61 172 233
บธ.บ.การจัดการ 6 26 32 6 26 32
บธ.บ.การตลาด 5 7 12 5 7 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 2 11 9 2 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 137 178 41 137 178
บัญชี 20 169 189 20 169 189
บช.บ.การบัญชี 20 169 189 20 169 189
ศิลปศาสตร์ 15 38 53 15 38 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 38 53 15 38 53
รวมทั้งหมด 96 379 475 96 379 475