ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 326 182 508 1 1 327 182 509
พืชศาสตร์ 33 22 55 33 22 55
ปวส.พืชศาสตร์ 20 11 31 20 11 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 11 24 13 11 24
เรียนรวม 122 86 208 122 86 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 122 86 208 122 86 208
วิทยาศาสตร์ 27 10 37 27 10 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 10 37 27 10 37
สัตวศาสตร์และประมง 55 31 86 55 31 86
ปวส.ประมง 13 9 22 13 9 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 12 37 25 12 37
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 9 22 13 9 22
อุตสาหกรรมเกษตร 89 33 122 1 1 90 33 123
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 46 2 48 46 2 48
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 30 44 14 30 44
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 326 182 508 1 1 327 182 509