ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,856 586 3,442 117 15 132 43 3 46 3,016 604 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 341 147 488 341 147 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 56 126 70 56 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 24 89 65 24 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 35 137 102 35 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 32 136 104 32 136
วิศวกรรมเครื่องกล 612 84 696 43 1 44 5 5 660 85 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 32 115 83 32 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 285 13 298 42 1 43 327 14 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 172 38 210 172 38 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 1 1 5 5 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 952 118 1,070 31 4 35 37 3 40 1,020 125 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 69 4 73 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 5 48 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 446 63 509 8 8 23 1 24 477 64 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 256 28 284 20 4 24 276 32 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 3 3 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 15 141 126 15 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 3 7 14 2 16 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 300 113 413 23 3 26 323 116 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 69 117 48 69 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 44 296 23 3 26 275 47 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 651 124 775 20 7 27 1 1 672 131 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 1 32 31 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 407 93 500 13 6 19 420 99 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 213 30 243 7 1 8 220 31 251
รวมทั้งหมด 2,856 586 3,442 117 15 132 43 3 46 3,016 604 3,620