ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,856 586 3,442 117 15 132 43 3 46 3,016 604 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 612 84 696 43 1 44 5 5 660 85 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 32 115 83 32 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 172 38 210 172 38 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 285 13 298 42 1 43 327 14 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 1 1 5 5 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,119 177 1,296 31 4 35 37 3 40 1,187 184 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 69 4 73 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 5 48 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 256 28 284 20 4 24 276 32 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 446 63 509 8 8 23 1 24 477 64 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 3 3 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 15 141 126 15 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 35 137 102 35 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 24 89 65 24 89
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 3 7 14 2 16 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 370 169 539 23 3 26 393 172 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 56 126 70 56 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 69 117 48 69 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 44 296 23 3 26 275 47 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 755 156 911 20 7 27 1 1 776 163 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 1 32 31 1 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 213 30 243 7 1 8 220 31 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 407 93 500 13 6 19 420 99 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 32 136 104 32 136
รวมทั้งหมด 2,856 586 3,442 117 15 132 43 3 46 3,016 604 3,620