ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 805 710 1,515 7 2 9 812 712 1,524
การออกแบบ 224 232 456 7 2 9 231 234 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 84 76 160 7 2 9 91 78 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 83 123 40 83 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 98 70 168 98 70 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 3 5 2 3 5
เทคโนโลยีศิลป์ 121 99 220 121 99 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 85 68 153 85 68 153
ทล.บ.เซรามิก 36 31 67 36 31 67
ศิลปกรรม 191 119 310 191 119 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 191 119 310 191 119 310
สถาปัตยกรรม 269 260 529 269 260 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 1 5 4 1 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 119 194 75 119 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 190 140 330 190 140 330
รวมทั้งหมด 805 710 1,515 7 2 9 812 712 1,524