ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 366 179 545 57 9 66 423 188 611
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 280 141 421 280 141 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 45 89 44 45 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 51 68 17 51 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 45 233 188 45 233
สหวิทยาการ 86 38 124 57 9 66 143 47 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 14 56 37 7 44 79 21 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 8 13 5 8 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 8 15 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 32 8 40 20 2 22 52 10 62
รวมทั้งหมด 366 179 545 57 9 66 423 188 611