ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 87 596 683 1 14 15 88 610 698
บริหารธุรกิจ 56 285 341 1 11 12 57 296 353
ปวส.การจัดการ 3 21 24 3 21 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 12 6 6 12
ปวส.การตลาด 2 9 11 2 9 11
บธ.บ.การจัดการ 7 18 25 7 18 25
บธ.บ.การตลาด 4 9 13 4 9 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 27 195 222 1 11 12 28 206 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 18 23 5 18 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 9 11 2 9 11
บัญชี 21 260 281 3 3 21 263 284
บช.บ.การบัญชี 21 260 281 3 3 21 263 284
ศิลปศาสตร์ 10 51 61 10 51 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 27 31 4 27 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 12 14 2 12 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 12 16 4 12 16
รวมทั้งหมด 87 596 683 1 14 15 88 610 698