จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563