ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 4 2 215 215 33 4 1 1 2 256 275 34 3 1 313 125 20 1 11 157 9 1 10 51 3 6 60 884 94 8 1 1 1 22 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 1 16 31 3 34 23 2 4 29 9 1 10 2 2 79 6 1 5 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 14 2 4 20 9 1 10 2 2 49 4 1 5 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 2 23 9 9 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 118 1 2 121 118 1 2 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 118 1 2 121 118 1 2 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 119 7 1 1 2 130 96 12 1 109 37 7 2 46 10 1 1 12 297 28 2 1 5 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 97 4 1 1 2 105 88 7 95 27 1 28 6 1 1 8 253 14 1 1 3 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 12 8 5 1 14 10 6 2 18 2 2 32 11 1 2 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 1 25 50 2 1 53 79 8 2 89 39 7 2 48 34 1 5 40 226 17 4 1 7 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 1 25 50 2 1 53 79 8 2 89 39 7 2 48 34 1 5 40 226 17 4 1 7 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 32 25 57 69 11 1 81 26 4 1 3 34 5 1 6 164 42 1 1 3 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 18 1 19 15 1 2 18 2 1 3 41 3 1 1 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 26 23 49 51 11 62 11 4 1 16 3 3 123 39 1 163
รวมทั้งหมด 209 4 2 215 215 33 4 1 1 2 256 275 34 3 1 313 125 20 1 11 157 9 1 10 51 3 6 60 884 94 8 1 1 1 22 1,011